Thông số kỹ thuật các loại keo Loctite chính hãng

  • xuanlai_1497782619_nhap-khau-va-phan-phoi-keo-loctite.png

Henkel hoạt động trên toàn thế giới với các thương hiệu và công nghệ hàng đầu . Henkel là đơn vị dẫn đầu thị trường thế giới về keo dính, chất bịt kín và sơn với thương hiệu Loctite


Quý khách hàng cần tra cứu tài liệu thông tin kỹ thuật của mã hàng keo Loctite.

Vui lòng kiểm tra mã hàng keo Loctite trước khi xem thông tin kỹ thuật về sản phẩm.

Krytox ® RFE Advanced PTFE Dry Lubricant

High performance, synthetic, long-lasting

Krytox ® RFE PFPE High Performance Lubricant

Synthetic, long-lasting lubrication

Krytox ® RFE PFPE Lubricant

Excellent lubrication properties over a broad temperature range

Loctite ® 0151™ Hysol ® Epoxy Adhesive

General purpose, ultra clear epoxy paste

Loctite ® 0430™ Hysol ® SprayPac ® Polyshot™ Hot Melt Adhesive

Bonding expanded polystyrene, polyethelene, and urethane foams

Loctite ® 0437™ Hysol ® SprayPac ® Polyshot™ Hot Melt Adhesive

Formulated for spray application

Loctite ® 0450™ Hysol ® SprayPac ® Polyshot™ Hot Melt Adhesive

Formulated for spray applications

Loctite ® 11C™ Hysol ® Epoxy Adhesive

General purpose epoxy, bonds and seals, machinable

Loctite ® 1942™ Hysol ® Hot Melt Adhesive

Medium setting, general purpose hot melt adhesive

Loctite ® 1C-LV™ Hysol ® Epoxy Adhesive

High temperature and chemical resistant, gap filling, impact resistant, medium viscosity

Loctite ® 1C™ Hysol ® Epoxy Adhesive

High temperature and chemical resistant, gap filling high viscosity paste

Loctite ® 1X™ Hysol ® Hot Melt Adhesive

Medium to fast setting, hot melt adhesive

Loctite ® 200™ Dri-Loc ®

High strength, preapplied threadlocker

Loctite ® 201™ Dri-Loc ®

High strength, high temperature, preapplied threadlocker

Loctite ® 2020™ Brass-Loc ®

Low to medium strength, preapplied threadlocker designed for brass

Loctite ® 202™ Dri-Loc ®

Medium strength, preapplied threadlocker and sealant

Loctite ® 2033™ Threadlocker Gel

Medium strength threadlocker gel, no run formula

Loctite ® 203™ Dri-Loc ®

Low strength, preapplied threadlocker designed for fasteners with phosphate and oil coatings

Loctite ® 2045™ Dri-Loc ®

High strength, high temperature, preapplied threadlocker designed for plated fasteners

Loctite ® 204™ Dri-Loc ®

High strength, preapplied threadlocker designed for fasteners with plated surfaces

Loctite ® 205™ Dri-Loc ®

High strength, preapplied threadlocker with high lubricity

Loctite ® 2060 UV™ Dri-Loc ®

Medium to high strength, preapplied threadlocker with own microcaps

Loctite ® 220™ Threadlocker

Medium strength, wicking grade threadlocker for small screws.

Loctite ® 222MS™ Threadlocker

Low strength threadlocker for small screws & military applications.

Loctite ® 222™ Threadlocker

Low strength threadlocker for small screw.

Loctite ® 232™ Hysol ® Hot Melt Adhesive

Medium setting, hot melt adhesive

Loctite ® 232™ Retaining Compound

Medium strength retaining compound for heavy interferences and high torque.

Loctite ® 242 ® Threadlocker

Medium strength, general purpose threadlocker.

Loctite ® 2432™ Threadlocker

Medium strength threadlocker for active & inactive metals.

Loctite ® 243™ Threadlocker

General purpose, medium strength, oil resistant threadlocker.

Loctite ® 2440™ Threadlocker

Medium strength threadlocker for active and inactive metals.

Loctite ® 246™ Threadlocker

Medium strengh threadlocker for heavy duty applications.

Loctite ® 262™ Threadlocker

Medium - high strength threadlocker.

Loctite ® 266™ Threadlocker

High strength, surface insensitive, high temperature threadlocker.

Loctite ® 271™ Threadlocker

High strength, low viscosity threadlocker.

Loctite ® 272™ Threadlocker

High strength, fast curing, high temperature threadlocker.

Loctite ® 2760™ Threadlocker

High strength, surface insensitive threadlocker.

Loctite ® 277™ Threadlocker

High strength threadlocker.

Loctite ® 290™ Threadlocker

Medium - high strength threadlocker for pre-assembled parts.

Loctite ® 294™ Threadlocker

Medium - high strength, high temperature, wicking grade threadlocker for pre-assembled parts.

Loctite ® 3001™ Medical Device Adhesive

Loctite ® 3011™ Light Cure Medical Device Adhesive

Loctite ® 3021™ Light Cure Medical Device Adhesive

Loctite ® 3030™ Adhesive, Polyolefin Bonder

General purpose acrylic adhesive, designed to bond untreated low energy substrates such as polypropylene

Loctite ® 3032™ Structural Adhesive

General purpose acrylic adhesive, designed to bond untreated low energy substrates such as polypropylene

Loctite ® 3034™ Acrylic Adhesive

General purpose acrylic adhesive, designed to bond untreated low energy substrates such as polypropylene

Loctite ® 3051™ Light Cure Medical Device Adhesive

Loctite ® 3081™ Light Cure Medical Device Adhesive

Loctite ® 3100™ Light Cure Adhesive

Low modulus, high viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3101™ Light Cure Adhesive

Low modulus, high viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3103™ Light Cure Adhesive

Thixotropic, flexible, low modulus, medium viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3104™ Light Cure Adhesive

High strength, low viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3105™ Light Cure Adhesive

High strength, low viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3106™ Light Cure Adhesive

High strength, medium viscosity, thixotropic UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3107™ Light Cure Adhesive

Low viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3108™ Light Cure Adhesive

Low durometer, rubbery, UV cure adhesive.

Loctite ® 3140™ Hysol ® Epoxy Resin, General Purpose

Epoxy resin, part of a two part system to be used with a hardener, formulated for general purpose potting and encapsulating

Loctite ® 3141™ Hysol ® Epoxy Resin, High Temperature

Epoxy resin, part of a two part system to be used with a hardener, formulated for high temperature potting and encapsulating

Loctite ® 3142™ Hysol ® Epoxy Resin, Thermally Conductive

Epoxy resin, part of a two part system to be used with a hardener, formulated for thermally conductive potting and encapsulating

Loctite ® 3144™ ENCAP RESIN

Loctite ® 315™ Output™

Self-shimming thermally conductive, one part adhesive for bonding electrical components to heat sinks with an insulating gap

Loctite ® 3175™ Light Cure Adhesive

Medium viscosity, solvent free, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3184™ Hysol ® Polyurethane Hardener, Flame Retardant

Polyurethane hardener, part of a two part system to be used with a resin, formulated for flame retardant potting and encapsulating

Loctite ® 3201™ Light Cure Adhesive, Polycarbonate/Thermoplastics

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3211™ Light Cure Adhesive, Polycarbonate/Thermoplastics

Thixotropic, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 322™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 326™ Speedbonder™ Structural Adhesive, Fast Fixture

Two-step, no-mix, fast fixturing, general purpose, solvent resistant adhesive

Loctite ® 3301™ Light Cure Adhesive, Plastic/Metal

Low viscosity, slightly flexible, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3311™ Light Cure Adhesive, Plastic/Metal

Low viscosity, slightly flexible, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3321™ Light Cure Adhesive, Plastic/Metal

Medium viscosity, slightly flexible, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 332™ Structural Adhesive, Severe Environment

Two-step, no-mix, high temperature, high viscosity, adhesive

Loctite ® 3335™ Light Cure Adhesive, UV Cationic Epoxy

Rigid, one-part, high temperature resistance, excellent surface cure, low shrinkage, and low outgassing

Loctite ® 3337™ Light Cure Adhesive, UV Cationic Epoxy

Semi-rigid, general purpose, one-part, medium viscosity epoxy with excellent surface cure, low shrinkage, low outgassing

Loctite ® 3340™ Light Cure Adhesive, UV Cationic Epoxy

Semi-rigid, chemically resistant, one-part, medium viscosity epoxy with excellent surface cure, low shrinkage, low outgassing

Loctite ® 3341™ Light Cure Adhesive, Plasticized Substrates

Low viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3345™ Light Cure Adhesive, Glass/Metal

Medium viscosity, UV light cure adhesive

Loctite ® 334™ Structural Adhesive, High Performance

One-part dual-cure, toughened, high viscosity, magnet bonding adhesive

Loctite ® 3355™ Light Cure Adhesive, Pre-Activated Epoxy

Semi-flexible, UV/Visible light activated epoxy, delay curing, one-part, extremely low shrinkage, low outgass, and acid free

Loctite ® 3381™ Light Cure Adhesive, Flexible/Plastics

Medium viscosity, flexible, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3407™ OptiLOC ® Fiber Optic Adhesive, Silicone/Heat Cure

One part, heat cure silicone

Loctite ® 3491™ Light Cure Adhesive

Medium viscosity, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3492™ Light Cure Adhesive

Low viscosity, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3493™ Light Cure Adhesive

High viscosity, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3494™ Light Cure Adhesive

Medium viscosity, durable, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 349™ Impruv ® Light Cure Adhesive

High viscosity, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3509™

One component heat cure epoxy designed for use as board level cornerbond for IC packages, such as CSPs and BGAs

Loctite ® 3515™

One component epoxy adhesive, designed to allow self-alignment of SMT components during the reflow operation

Loctite ® 3517™

One part, heat curable epoxy, designed for use as a reworkable CSP(FBGA) or BGA underfill for protection of solder joint against mechanical stress when used for hand held electronics devices

Loctite ® 3518™

One part, heat curable epoxy, designed as non-reworkable CSP/BGA underfill for protection of solder joint against mechanical stress when used for hand held electronics devices

Loctite ® 3525™ Light Cure Adhesive

High viscosity, UV/V light cure adhesive.

Loctite ® 3526™ Light Cure Acrylic

UV/V/Heat cure version of Loctite ® 3525

Loctite ® 352™ Light Cure Adhesive

High viscosity, tough, flexible, vibration resistant UV light cure adhesive.

Loctite ® 3548™

Fast flow, low temperature cure, reworkable epoxy underfill for BGA and CSP devices

Loctite ® 3549™

Fast flow, low temperature cure, reworkable epoxy underfill for BGA and CSP devices

Loctite ® 3551™

One component heat cure epoxy designed for use as board level underfill for IC packages, such as CSPs and BGAs

Loctite ® 3552™ Light Cure Adhesive

Low viscosity, fluorescing, visible light cure adhesive.

Loctite ® 3553™ Light Cure Adhesive

High viscosity, fluorescing, visible light cure adhesive.

Loctite ® 3585™ Light Cure Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3586™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3587™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3588™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3589™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3590™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3593™

Rapid curing, fast flowing, liquid epoxy designed for use as a capillary flow underfill for chip size packages

Loctite ® 3596™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3611™

Stencil printable, pin transfer product for the bonding of surface mounted devices to printed circuit boards prior to wave soldering

Loctite ® 3616™

Designed for the bonding of surface mounted devices to printed circuit boards prior to wave soldering

Loctite ® 3629™

Designed for the bonding of surface mounted devices to printed circuit boards prior to wave soldering

Loctite ® 3631™ Hysol ® Urethane Hot Melt Adhesive

Toughened, high strength moisture cure, hot melt adhesive

Loctite ® 363™ Impruv ® Light Cure Adhesive

Low viscosity, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3651™ Hysol ® Polyolefin Hot Melt Adhesive

Polyolefin hot melt for plastic bonding

Loctite ® 366™ Light Cure Adhesive

Medium viscosity, UV light cure adhesive.

Loctite ® 3672™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3673™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3674™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3675™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3676™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.
Keo Loctite 460

Loctite ® 3680™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3682™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3684™ Medical Device Adhesive

High viscosity, flexible, UV/V, light cure adhesive.

Loctite ® 3693™ Resinaid™

Liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI
Địa chỉ : Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222.3506.397 - 0965.221.222
Email : info@xuanlai.com - Website: www.xuanlai.com


Tags: keo loctite, keo khóa ren, keo đông nhanh, keo nhanh cứng, Keo thay thế gioăng, Keo làm kín ren, Keo khóa ren